अग्निशमन दल

 • वागळे इस्टेट – + 91-22-25823547 / + 91-22-25823477 / + 91-22-25820660
 • मुंब्रा – + 91-22-25462424 / + 91-22-25462444 / + 91-22-25462001
 • बाळकुम – + 91-22-25366401 / + 91-22-25366702 / + 91-22-25363101
 • जवाहर बाग – + 91-22-25331600 / + 91-22-25334216 / + 91-22-25365202
 • कोपरी – + 91-22-25321353
 • नितीन कंपनी अग्निशमन – + 91-22-25440797
 • मुख्य फायर अधिकारी – + 91-22-25331264
 • Ambulance / प्रेत वाहून नेण्याची गाडी – 102 + 91-22-25331552
 • महापालिका मुख्यालय EPBX – + 91-22-25331211 / + 91-22-25331280 / + 91-22-25331590 / + 91-22-25331747 / + 91-22-25331809 / + 91-22-25331877
 • नियंत्रण कक्ष क्रमांक – + 91-22-25399617, + 91-22-25395757
 • आपत्ती व्यवस्थापन संख्या – 108 + 91-22-25371010 + 91-22-25392323 + 91-22-25399828 + 91-22-25399617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *