ठामपा युएचपी केंद्र

अ.क्र. नाव वैद्यकीय अधिका-याचे नाव भ्रमणध्वनी नं. टेलिफोन नं.
१) सी.आर.वाडिया दवाखाना डॉ.सौ.अनिता कापडणे. +९१-९९६९०५१२४४ +९१-२२-२५३४०७७५
२) कोपरी आरोग्य केंद्र डॉ. मोहन गंगयानी +९१-९८२०२९३६३६ +९१-२२-२५३२५७७९
३) नौपाडा आरोग्य केंद्र डॉ. अमोल भोईर +९१-९००४६८७१०१ +९१-२२-२५४०८५११
४) किसननगर आरोग्य केंद्र डॉ. प्रकाश बोरुलकर +९१-९८६९००४८२५ +९१-२२-२५८२३२५२
५) शिवाजी नगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.वैजयंती देवगेकर +९१-९२२१३२४३४६ +९१-२२-२५८२३६५७
६) वीरसावरकरनगर आरोग्य केंद्र डॉ. अरुण गावडे +९१-९९८७०९७१३१ +९१-२२-२५८२९११०
७) वर्तकनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.शिल्पा भोईर +९१-९९८७६०८४४७ +९१-२२-२५८५३७३१
८) गांधीनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.विजया कदम +९१-९८३३३८४०३० +९१-२२-२१७३२४३९
९) चिरागनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.वर्षा ससाणे +९१-९३२१९३२००० +९१-२२-२५३३४९७३
१०) काजूवाडी आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.मनिषा पवार +९१-९८६७२२९९४१ +९१-२२-२५८००६३८
११) आयुर्वेदिक दवाखाना डॉ.संजय पिंगुळकर +९१-९८२०३०३४९५ +९१-२२-२५३३७२८९
१२) उथळसर आरोग्य केंद्र डॉ.सुरेश महावरकर +९१-९८६७९६२६७९ +९१-२२-२५३४१२५३
१३) मुंब्रा आरोग्य केंद्र डॉ.रघुनंदन निकम +९१-९३२३७९७०२४ +९१-२२-२५४६३०६२
१४) ढोकाळी आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.श्रुती बंगेरा +९१-८१०८३४७४६४ +९१-२२-२५८९५५२
१५) कळवा आरोग्य केंद्र डॉ.संतोष जोशी +९१-९२२३५९९८१४ +९१-२२-२५४१०४७०
१६) मानपाडा आरोग्य केंद्र डॉ.मेहुल ठक्कर +९१-९८२००४२९१४ +९१-२२-२५८९४७६९
१७) बाळकुम आरोग्य केंद्र डॉ.संजय वैद्य +९१-९८६९१७०७६९ +९१-२२-२५४०३६०२
१८) माजिवडा आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.सुशीला खडतरे +९१-९६१९८००६१९ +९१-२२-२५४५३९२१
१९) वागळे इस्टेट आरोग्य केंद्र डॉ.अविनाश पाटील +९१-९३२१३७५०४० +९१-२२-२५८०२९२७
२०) शिळ आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.शितल सहानी +९१-९३२०३७५०४० +९१-२२-२५८५८२९२
२१) कौसा आरोग्य केंद्र डॉ.प्रदीप परदेशी +९१-९८३०३१६६८४ +९१-२२-२५४९२२१७
२२) आंतकोनेश्वरनगर आरोग्य केंद्र डॉ. राजेंद्र हुलसुरे +९१-९८६९१३४५२३ +९१-२२-२५३४४७०४
२३) आनंद नगर आरोग्य केंद्र डॉ. रत्नाकर इन्सुलकर +९१-९८८७९२१६६०६ +९१-२२-२५९७३४३५
२४) खारेगांव आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.जयश्री ठाकूर +९१-९८२०२४६१९५ +९१-२२-२५३०९०२६
२५) लोकमान्य कोरस आरोग्य केंद्र डॉ.हरिदास गुजर +९१-९८६९०३३८२८ +९१-२२-२५८८१३२७
डॉ.सौ.शुभांगी सानप +९१-९८३३९५२९६०
डॉ.मनोहर धायगुडे +९१-९८२१६१६४००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *