प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची यादी

अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम ई-मेल आयडी दुरध्वनी क्रमांक
1. संजीव जयस्वाल (भा.प्र.से.) आयुक्त mc@thanecity.gov.in +91-22-25336523/29
(R)+91-22-25861515
2. राजेंद्र अहिवर अतिरिक्त आयुक्त (1) – लेखा, लेखापरीक्षण, शहर विकास , संगणक, घनकचरा व्यवस्थापन (प्रकल्प), JNNURM, BSUP, मालमत्ता कर, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, चिंतामणराव देशमुख, पाणी पुरवठा, मार्केट, उप. आयुक्त (परिमंडळ-१), उप. आयुक्त (परिमंडळ-२), उप. आयुक्त (परिमंडळ-३), (लोकमान्य-सावरकरनगर, वागळे, वर्तकनगर, रायलादेवी, माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती – सार्वजनिक बांधकाम, मलनि:सारण), विद्युत, अग्निशमन, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण, समाज विकास, स्थावर मालमत्ता, नाट्यगृह, RTE.GR/2013, बालशिक्षण हक्क, आरोग्य – रुग्णालये, दवाखाने, कोंडवाडा, फायलेरीया, अन्न, जन्म-मृत्यू, पशुवैद्यकीय, पर्यवेक्षण, मध्यवर्ती औषधी भांडार, निवडणूक, कत्तलखाना, राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौ. मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था. admc@thanecity.gov.in +91-22-25375468

+91-९१६७८९२१२२

3. समीर उन्हाळे अतिरिक्त आयुक्त (2) – सामान्य प्रशासन, अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन, परिवहन सेवा , विधी , महापालिका सचिव, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, आस्थापना, कार्मिक, मागासवर्ग कक्ष, स्थानिक संस्था कर, उप. आयुक्त (परिमंडळ – १), उप. आयुक्त (परिमंडळ – २), उप. आयुक्त (परिमंडळ – ३), (नौपाडा, कोपरी, मुंब्रा, कळवा, उथळसर प्रभाग समिती – सार्वजनिक बांधकाम, मलनि:सारण), माहिती व जनसंपर्क, जाहिरात, दक्षता, कार्यशाळा, प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा, तरणतलाव, भांडारगृह, परवाना, जनगणना, जकात, क्रीडा admc2@thanecity.gov.in +91-22-25410571
+91-9867672412
4. ओमप्रकाश दिवटे (अतिरिक्त कार्यभार) उप. आयुक्त (मुख्यालय) – सामान्य प्रशासन, आस्थापना, कार्मिक, मागासवर्ग कक्ष, माहिती व तंत्रज्ञान, अग्निशमन, भांडारगृह, जनगणना, कार्यशाळा, आधार नोंदणी, नागरी सुविधा केंद्र dmchq@thanecity.gov.in  +91-22-25331155
+91-9930606666
5. संदीप माळवी उप. आयुक्त – माहिती व जनसंपर्क, परवाना, क्रीडा व सांस्कृतिक (सर्व नाट्यगृह, तरणतलाव, स्टेडियम, कलाभवन), अभिलेख कक्ष, जाहिरात, प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय संस्था, dmclic@thanecity.gov.inproadv@thanecity.gov.in +91-22-25331290
+91-22-25364779
+91-22-25366996
+91-22-25364061
+91-9769071314
6. ओमप्रकाश दिवटे उप. आयुक्त – मालमत्ता कर, निवडणूक, प्रदूषण नियंत्रण कक्ष, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण dmctax@thanecity.gov.in +91-22-25415501
+91-9930606666
7. मनिष जोशी उप. आयुक्त – शिक्षण, जकात, स्थानिक संस्था कर, जिद्द शाळा, घनकचरा व्यवस्थापन (प्रकल्प),स्थावर मालमत्ता (अति. कार्यभार) dmclbt@thanecity.gov.in 
eo@thanecity.gov.in
dmcoctroi@thanecity.gov.in 
+ 91-22-21717222/23
+91-22-25306218
+91-22-25391703
+91-9167043606
8. अशोक बुरपल्ले (अतिरिक्त पदभार) उप. आयुक्त – घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपणभूमी व क्षेपणभूमी व्यवस्थापन, dmcswm@thanecity.gov.in +91-22-25436921
+91-9773195554
9. अशोक बुरपल्ले उप. आयुक्त – अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन, सुरक्षा, महापालिका सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) dmcencr@thanecity.gov.inms@thanecity.gov.in  +91-22-25331590
+91-9773195554
10. राजन खांडपेकर नगर अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार), उप. नगर अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) ce@thanecity.gov.in 
dcepwd2@thanecity.gov.in
+91-22-25331590
11. मनेष वि. वाघीरकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी cafo@thanecity.gov.in +91-22-25332654
+91-22-25430152
12. किरण बळवंत तायडे मुख्य लेखा परीक्षक mca@thanecity.gov.in +91-22-25443805
13. संदीप माळवी परिवहन व्यवस्थापक (अतिरिक्त कार्यभार)

tmt@thanecity.gov.in +91-22-25812756
14. डॉ . आर. टी. केंद्रे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी mho@thanecity.gov.in +91-22-25332685
+91-9969201654
15. मकरंद काळे विधी सल्लागार legal@thanecity.gov.in + 91-22-25336522
+91-9969201570
16. श्रीकांत देशमुख सहाय्यक. संचालक नगर रचना adtp@thanecity.gov.in +91-22-25333715
17. राजन खांडपेकर उप. नगर अभियंता (शहर विकास ) dcetdo@thanecity.gov.in + 91-22-25427020
+91-7738662277
18. राजन खांडपेकर (अतिरिक्त कार्यभार) उप. नगर अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) dcepwd1@thanecity.gov.in + 91-22-25416056
+91-7738662277
19. अर्जुन अहिरे उप. नगर अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) dcepwd1@thanecity.gov.in + 91-22-25416056
20. सुनील पोटे उप. नगर अभियंता, (विद्युत) dceelect@thanecity.gov.in 
elect@thanecity.gov.in
+ 91-9167251020
+91-22-25376106
21. रवींद्र खडताळे उप. नगर अभियंता (पाणी पुरवठा ) sewater@thanecity.gov.in +91-22-25363580
+91-9819379222
22. कैलास मुंबईकर उप. नगर अभियंता (मल:निसारण ) dycedrainage@thanecity.gov.in +91-9920105052
23. जगदीश घोलप उप. नगर अभियंता (यांत्रिकी) dceauto@thanecity.gov.in +91-22-25303593
24. डॉ. संध्या सतिश खडसे. अधिष्ठाता- छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय/ राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय dean@thanecity.gov.in +91-22-25348790
25. श्रीमती वर्षा दिक्षीत कार्मिक अधिकारी ,महिला व बालकल्याण आणि समाजविकास विभाग,जनगणना, सामाजिक गणना, आधार कार्ड केंद्र या विभागांच्या उपायुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार (कार्मिक व आस्थापना विभागाचे कामकाज सांभाळून ) po@thanecity.gov.in + 91-22-25331590
+91-7045000871
26. शशिकांत काळे मुख्य अग्निशमन अधिकारी cfo@thanecity.gov.in +91-22-25331264
+91-22-25440797/99
27. श्रीमती मनिषा प्रधान. प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी pco@thanecity.gov.in + 91-22-25362916
+91-9969201576
28. महेश राजदेरकर विशेष कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी pro@thanecity.gov.in +91-22-25362165
+91-22-25400909
+91-9819443131
29. दत्तात्रेय देवरे सहाय्यक आयुक्त – अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन(मुख्यालय) amcswm@thanecity.gov.in +91-8286720239
30. सचिन बोरसे सहाय्यक आयुक्त – सामान्य प्रशासन (मुख्यालय) cfc@thanecity.gov.in
31. श्रीमती उर्मिला भाऊसाहेब पारधे. शिक्षण अधिकारी eo@thanecity.gov.in +91-22-25391703
+91-8425842242
32. श्रीमती प्राची धारप प्राचार्य – सौ. मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था primt@thanecity.gov.in +91-22-25336211
+91-22-25332682
33. विजय जोशी व्यवस्थापक (कलाभवन, डॉ काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह) pro@thanecity.gov.in +91-22-21732525
+91-22-25364774
+91-9969201860
34. श्रीमती. मिनल पालांडे क्रीडा अधिकारी – (दादोजी कोंडदेव स्टेडियम), भांडारपाल (अतिरिक्त कार्यभार) spo@thanecity.gov.in +91-22-25364061
+91-22-25423113
+91-9930486167
35. चंद्रकांत बां. शिंगळे व्यवस्थापक, जलतरण तलाव spmgr@thanecity.gov.in + 91-22-25332052
36. स्वरूप कुलकर्णी मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी it@thanecity.gov.in +91-22-25440641
+91-9867969744
37. सचिन भालेराव माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी – 1 it@thanecity.gov.in +91-22-25440641
+91-9967547177
38. श्रीमती संगीता व्यवहारे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी – 2 it@thanecity.gov.in +91-22-25440641
+91-9892699414
39. महेश साळवी माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी – 3 it@thanecity.gov.in +91-9920025588
40. नितीन डुंबरे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी – 4 it@thanecity.gov.in +91-9969020464
41. सदाशिव ग. देवघरे.(अति. कार्यभार) सुरक्षा अधिकारी so@thanecity.gov.in +91-22-25360244
42. डॉ के एस नरे पशुवैद्यकीय अधिकारी vo@thanecity.gov.in +91-22-25475428
+91-9167025502
43. केदार पाटील उद्यान तपासनीस, वरिष्ठ उद्यान तपासनीस(अति. कार्यभार) gs@thanecity.gov.in +91-983322975/
+91-9930094768
महत्वाचे संपर्क तपशील (परिमंडळ कार्यालय )
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम ई-मेल आयडी दुरध्वनी क्रमांक
1. मनिष जोशी उप. आयुक्त (परिमंडळ – १ मुंब्रा,दिवा, कळवा प्रभाग समिती) dmc1@thanecity.gov.in  +91-22-25462092
+91-9167043606
2. संदीप माळवी उप. आयुक्त (परिमंडळ – २ नौपाडा-कोपरी, वागळे प्रभाग समिती) dmc2@thanecity.gov.in +91-22-25331590
+91-9769071314
3. अशोक बुरपल्ले उप. आयुक्त (परिमंडळ – ३ वर्तकनगर, माजिवडा-मानपाडा, उथळसर, लोकमान्यनगर-सावरकरनगर प्रभाग समिती) dmc3@thanecity.gov.in +91-22-25885801
+91-22-25402375
+91-9773195554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *