प्रसूतीगृह / दवाखाने

अ.क्र. प्रसूतीगृह/दवाखाने नाव वैद्यकीय अधिका -याचे नाव भ्रमणध्वनी नं. टेलिफोन नं.
१) मुंब्रा प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.सौ.संगीता परदेशी +९१-९८२०४०००२४ +९१-२२-२५४६३०६२
२) बाळकुम प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.संजय किनारे +९१-९८२०१८७९३८ +९१-२२-२५४०३६०२
३) कोपरी प्रसूतीगृह केंद्र डॉ. राजीव कोर्डे +९१-९८२११८८६६८ +९१-२२-२५३२५५१९
४) वर्तकनगर प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.सौ.शिल्पा भोईर +९१-९९८७६०८४४७ +९१-२२-२५ ८५३७३१
५) शिवाजीनगर प्रसूतीगृह केंद्र डॉ. सौ.शिल्पा महाराज +९१-९८२०७३३५७० +९१-२२-२५८२३६५७
६) छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय डॉ.सदानंद वाघचौरे +९१-९७६९००७५४६ +९१-२२-२५३४७७८५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *