महापालिकेची रूग्णालये, दवाखाने व इतर महत्वाचे नंबर

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव टेलिफोन नं.
१) छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा +९१-२२-२५३४७७८४ ते ८६
२) राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, कळवा +९१-२२-२५३७२७७४ ते ७९
३) कोपरी दवाखाना +९१-२२-२५४२५७५७
४) नौपाडा दवाखाना +९१-२२-२५४०८५११
५) किसननगर दवाखाना +९१-२२-२५८२३२३२
६) मुंब्रा दवाखाना +९१-२२-२५४६३०६५
७) ए.के.जोशी प्रसूतीगृह,वर्तकनगर +९१-२२-२५३४३६४९
८) बाळकुम दवाखाना +९१-२२-२५३४३६०२
९) सी.आर.वाडिया दवाखाना +९१-२२-२५३४०७७५
१०) आयुर्वेदिक दवाखाना +९१-२२-२५३३६२११ /
+९१-२२-२५३२६२२३
११) शिळ दवाखाना +९१-२२-२५४९०३११
१२) उथळसर दवाखाना +९१-२२-२५३४१२५३
१३) ढोकाळी दवाखाना +९१-२२-२५४०४९४८
१४) मीनाताई ठाकरे प्रसूतीगृह, वागळे इस्टेट +९१-२२-२५८२३६५७
१५) कोपरी प्रसूतीगृह +९१-२२-२५४२२७७८
१६) वीरसावरकर नगर दवाखाना +९१-२२-२५८११७०४
१७) कळवा दवाखाना +९१-२२-२५३४७७८४
१८) चितळसर मानपाडा दवाखाना +९१-२२-२५८९४७६९
१९) चिरागनगर दवाखाना +९१-२२-२५३३४९७३
२०) माजिवडा दवाखाना +९१-२२-२५३६२३७५
२१) कै. निर्मलादेवी दिघे दवाखाना, गांधीनगर +९१-२२-२५४५०९३९
२२) काजूवाडी दवाखाना +९१-२२-२५८००६३८
२३) प्रसूती गृह दवाखाना कार्यालय +९१-२२-२५४७५४२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *