रुग्णवाहिका

अ.क्र. वाहनाचा प्रकार वाहन नं. ठिकाण संपर्क नं.
१) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एएम-१७४ बाळकुम प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५४०३६०२
२) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ ईबी-९४८६ शिवाजीनगर प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५८२३६५९
३) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एच.- १७५ कोपरी प्रभाग कार्यालय +९१-२२-२५३२६२४६
४) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ ईआय-५८३० वर्तकनगर प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५८३३७३१
५) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एम.-२१० मुंब्रा प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५४६३०६२
६) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एच.-९४० छत्रपतिशिवाजी महाराज रुग्णालय +९१-२२-२५३४७७८५
७) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एएम-१८७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *